ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prvá požičovňa MTB elektrobicyklov v Leviciach, v tekovskom regióne na úpätí Štiavnických vrchov. | Rezervácie na: +421 0948 570 370

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prvá požičovňa MTB elektrobicyklov v Leviciach, v tekovskom regióne na úpätí Štiavnických vrchov. | Rezervácie na: +421 0948 570 370

Ochrana Vašich osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame, aké sú Vaše práva a aké sú naše povinnosti. Odporúčame Vám prečítať si tieto informácie v plnom znení, ktoré sa Vám otvorí po kliknutí na jednotlivú položku.

AK CHCETE VEDIEŤ VIAC O OSOBNÝCH ÚDAJOCH, PREČÍTAJTE SI O NICH V ZÁLOŽKE - OSOBNÉ ÚDAJE

Použité skratky:

1. Nariadenie: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
2. Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ostatných zákonov

Sme internetový obchod spoločnosti BIW s.r.o., ktorá na slovenský trh prináša bicykle a cyklodoplnky s cieľom ponúknuť vysokú kvalitu za rozumné ceny.

Kde sídlime?
Na ulici Čsl. Armády 6, 934 01 v Leviciach.

Aké je naše IČO?
45 657 246

V ktorom Obchodnom registri sme zapísaný?
Sme zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27148/N

2.1 informácie, ktoré nám poskytnete priamo:

Používatelia si môžu na našej stránke vytvárať užívateľské kontá, aby mohli objednávať tovar, dostavať informácie o aktuálnej ponuke, sledovať svoje objednávky, reklamy a ďalšie služby. V súvislosti s týmto účelom od Vás môžeme žiadať, aby ste nám o sebe poskytli určité informácie, aby sme Vám užívateľské konto mohli vytvoriť, a to Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, Vaše užívateľské meno a heslo.

Ak si u nás objednáte tovar, môžeme sa Vás opýtať na Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, doručovacie a fakturačné adresy a informácie o Vašej platobnej karte, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslať Vám objednaný tovar.

2.2 ďalšie informácie

okrem informácií, ktoré nám poskytnete môžeme spracúvať napríklad:

Cookies: Cookies je označenie pre krátke dátové súbory, ktoré sú ukladané v počítači, alebo inom zariadení toho, kto si prehliada internetové stránky (užívateľ), prípadne môžu byť ukladané online (synchronizácia prehliadača Google Chrome prostredníctvom Google účtu).
Niektoré údaje získané prostredníctvom cookies možno považovať za osobné údaje. Z pohľadu Nariadenia sú relevantné len ,,sledovacie cookies", t.j. také, ktoré umožňujú monitorovanie užívateľa.

Súbory cookies slúžia na množstvo sledovacích účelov:
1. dokážu si zapamätať Vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení sa do Vášho užívateľského konta,
2. pomáhajú nám zistiť, ktoré z našich tovarov sú najobľúbenejšie.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len vtedy, ak na to máme určitý právny titul. A čo to právny titul je? Ide o zmocnenie, určitý (právny) základ, ktorý nám na spracúvanie Vašich osobných údajov dá priamo zákon alebo nám ho poskytnete Vy ako dotknutá osoba vo forme súhlasu.

3.1 Aké právne tituly využívame na spracúvanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov budeme využívať nasledovné právne tituly:

3.1.1 Právny titul - Plnenie zmluvy

Vo veľkej skupine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Čo to znamená? Znamená to, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme s Vami mohli zmluvu uzatvoriť, alebo ju plniť. V takomto prípade nepotrebujeme v zmysle platnej právnej úpravy Váš súhlas so spracúvaním, ale Vaše osobné údaje môžeme spracovávať automaticky, na základe Vašej vôle s nami zmluvu uzatvoriť.

Príklad
Objednáte si u nás tovar, dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Na to, aby sme mohli splniť náš záväzok, t. j. odoslať a dodať Vám tovar, potrebujeme Vaše osobné údaje. Pôjde o meno, priezvisko, adresu, v prípade, ak ste si zvolili dodanie tovaru kuriérom, aj telefónne číslo a Vašu e-mailovú adresu nevyhnutnú na to, aby sme Vás mohli informovať o jednotlivých krokoch pri doručovaní tovaru a aby sa s Vami kuriér mohol skontaktovať.

3.1.2 Právny titul - Oprávnený záujem

Nariadenie nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj vtedy, ak ,,je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme My ako Prevádzkovateľ, t.j. ten, kto spracúva Vaše osobné údaje".

A čo to znamená?
Ide o to, že My máme záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov. Záujem na spracúvaní máme napríklad, ak Vám zasielame marketingové/reklamné informácie, vymáhame svoje právne nároky, vrátane vymáhania našich pohľadávok mimosúdnou cestou, pri predchádzaní podvodom, pri ochrane pred zneužívaním služieb, alebo tiež pri zabezpečovaní IT alebo sieťovej bezpečnosti.
Ak takýto náš záujem možné považovať za oprávnený, k jeho dosiahnutiu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje. Podmienkou však je, aby nad týmito záujmami neprevažovali záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby.

3.1.3 Právny titul - Plnenie právnej povinnosti

Niektoré z Vašich osobných údajov sme povinní spracúvať, pretože nám takúto povinnosť ukladá právny predpis Slovenskej republiky alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Príklad
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nám ukladá povinnosť archivovať daňové doklady, ktoré obsahujú aj Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov. Povinnosť archivácie obsahuje aj celý rad ďalších právnych predpisov, ako napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu.

3.1.4 Právny titul - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas je právne konanie, ktorým nám dávate zvolenie k tomu, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. Súhlas od Vás však budeme žiadať len vtedy, ak nebudeme môcť využiť na spracúvanie Vašich osobných údajov iné zmocnenia (právne základy), t.j. zmluvu, ktorú ste s nami uzatvorili, právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo náš oprávnený záujem.

V prípade, ak ste nám akoukoľvek formou poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoducho, ako bol udelený. Ak svoj súhlas odvoláte, zaniká nám právo Vaše osobné údaje ďalej spracúvať a máte právo uplatniť si právo na výmaz.

AVŠAK: Ak svoj súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3.1.4.1 Akým spôsobom môžete súhlas odvolať?

Takým istým ako ste nám ho poskytli. Našou snahou je uľahčiť Vám uplatňovanie Vašich práv. --odkaz na nejaký formulár na odvolanie súhlasu, čo budete mať na stránke

3.2 Ako zistíte, že spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu?

Zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia nám vyplýva povinnosť informovať Vás o tejto skutočnosti, a to ihneď pri prvom kontakte s Vami, ešte predtým ako nám osobné údaje poskytnete.

3.2.1 A ako sa môžete brániť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu?

Môžete využiť Vaše zákonné práva, o ktorých sa dočítate v sekcii ,,Aké máte práva?"

4.1 za účelom vytvorenia a využívania Vášho užívateľského konta, aby ste si mohli objednávať tovar a sledovať svoje objednávky

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe plnenia zmluvy, ktorú sa s nami chystáte uzatvoriť, alebo ktorú ste s nami už uzatvorili,

4.2 za účelom odoslania objednaného tovaru a uskutočnenia platby

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
-Na základe plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili,

4.3 za účelom zasielania obchodných ponúk, noviniek

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe nášho oprávneného záujmu, avšak len v prípade, ak ste si u Nás nejaký tovar už objednali. V opačnom prípade Vám budeme môcť obchodné ponuky a novinky zasielať, len ak nám na to dáte Váš výslovný súhlas.

4.4 za účelom vymáhania našich právnych nárokov, vrátane vymáhania našich pohľadávok mimosúdnou cestou

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe nášho oprávneného záujmu.

4.5 pri predchádzaní podvodom, pri ochrane pred zneužívaním služieb, alebo tiež pri zabezpečovaní IT alebo sieťovej bezpečnosti

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe nášho oprávneného záujmu,

4.6 daňové účely, účely archivácie a účely plnenia iných právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných právnych predpisov

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Za účelom plnenia právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

4.7 za účelom uskutočňovania zákazníckych súťaží

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe Vášho súhlasu

4.8 na iné účely len ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Bez Vášho súhlasu neposkytneme Vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám na ich marketingové alebo obchodné účely. Vaše údaje však môžeme poskytnúť týmto subjektom:

5.1 Kuriérske spoločnosti / pošta

Na to, aby sme Vám mohli objednaný tovar doručiť, musíme spolupracovať s kuriérskymi a dodávateľskými spoločnosťami a poskytnúť im Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
Na poskytnutie osobných údajov týmto subjektom nepotrebujeme Váš súhlas, pretože možnosť poskytnúť Vaše osobné údaje nám dáva zákon o ochrane osobných údajov, a právnym titulom (zmocnením) v tomto prípade bude zmluva - a to tá, ktorou ste si tovar objednali.

5.2 Oprávnené Štátne orgány

Za tretie strany, ktorým sa osobné údaje ešte môžu poskytovať bez Vášho súhlasu, možno považovať aj oprávnené štátne orgány.
Pôjde napríklad o štátne orgány, ktoré vykonávajú kontrolné právomoci, kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania a pod., iné oprávnené štátne orgány (orgány činné v trestnom konaní, či súdy,…)

Robíme všetko preto, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. Na ten účel sme prijali množstvo technických opatrení a postupov, najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewaly, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, či kontrolu postupu našich zamestnancov.

K osobným údajom zákazníkov majú prístup len poverené osoby, ktoré to pre svoju prácu potrebujú a ktoré sú detailne poučené o ochrane osobných údajov a spôsoboch ich spracúvania.

Interné prostredie je pravidelne kontrolované, aby sme nespracúvali osobné údaje, ktoré už nepotrebujeme, alebo aby sme ich nespracúvali vo väčšom rozsahu než je nevyhnutné.

Nezabudnite však, že napriek tomu, že uskutočňujeme primerané kroky na ich ochranu, nie je žiadna internetová stránka, internetový prenos, bezdrôtové pripojenie, či počítačový systém úplne bezpečný.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, na ktoré ich spracúvame, ak nám platné právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje dlhšiu dobu.

Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na dodanie tovaru. Po skončení zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou sa všetky osobné údaje v informačných systémoch bezpečne likvidujú. V starostlivosti spoločnosti ostávajú len vybrané osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na správu a prevádzkovanie Vášho užívateľského konta, alebo ktoré sme povinní archivovať v súlade s platnou legislatívou SR alebo osobné údaje, ktoré využívame na účely priameho marketingu (informovania Vás o novom tovare, zľavách, alebo súťažiach).

8.1 Aké máte práva

8.1.1. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané. Pokiaľ Vaše údaje spracúvame, máte právo tieto osobné údaje a informácie o spracúvaní obdržať. Na základe žiadosti máte právo na jednu bezplatnú kópiu osobných údajov.

Máte právo obdržať informácie o:

 1. a) účele spracúvania osobných údajov (prečo spracúvame Vaše osobné údaje),
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov (aké osobné údaje spracúvame),
 3. c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné (komu osobné údaje poskytujeme),
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia (ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať),
 5. e) práve od nás požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 6. f) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,
 7. g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby (odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje),
 8. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

8.1.2 Právo na opravu osobných údajov
Jednou zo základných zásad ochrany osobných údajov je presnosť osobných údajov, čo znamená že sme povinní prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sme spracúvali presné a aktuálne osobné údaje a nepresné údaje buď opravili, alebo vymazali.

Máte právo nás požiadať, aby sme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, opravili, v prípade ak sú nepresné. Na základe Vašej žiadosti overíme, či sú osobné údaje, ku ktorým žiadosť smeruje presné. Do tej doby, bude spracúvanie osobných údajov obmedzené. 

O obmedzení spracúvania osobných údajov čítaj viac v sekcii ,,Aké máte práva? - Právo na obmedzenie spracúvania"

V rámci tohto práva máte aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Toto právo môžete využiť, ak nám chcete z vlastnej vôle poskytnúť dodatočné osobné údaje. Avšak, pri uplatňovaní tohto práva sa tiež prihliada na to, aby sme neboli nútení spracúvať osobné údaje, ktoré na účely spracúvania nie sú potrebné.

Príklad
Do Vašej poštovej schránky Vám bude doručený katalóg s našimi produktami, avšak želáte si, aby Vám reklamné materiály boli zasielané len prostredníctvom e-mailu. Rozhodnete sa využiť svoje právo a oznámite nám Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám reklamné materiály zasielali elektronicky. V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme Vám akoukoľvek formou reklamné materiály zasielali, môžete využiť svoje právo na námietku.

8.1.3 Právo na výmaz osobných údajov (,,Právo byť zabudnutý") 
Za splnenia určitých podmienok máte od nás právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov a žiadať, aby sme ich ďalej neuchovávali. V takom prípade sme povinní Vaše osobné údaje vymazať bez zbytočného odkladu, okrem prípadu, ak sa uplatní niektorá z nižšie uvedených výnimiek. Ak by sme odmietli vyhovieť Vášmu právu na výmaz, pretože máme za to, že sa uplatní niektorá zo zákonných výnimiek, sme povinní Vás v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti:

 1. informovať o odmietnutí vyhovieť Vašej žiadosti o výmaz,
 2. riadne odôvodniť prečo sme Vaše právo odmietli vykonať,
 3. poučiť Vás o Vašom práve podať sťažnosť u kontrolného orgánu, alebo sa proti takému odmietnutiu brániť na súde.

 

8.1.3.1 Kedy môžete toto právo uplatniť?
Toto právo môžete uplatniť, ak bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 2. b) odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny titul (zmocnenie) pre spracúvanie Vašich osobných údajov, 
 3. c) namietate spracúvanie osobných údajov (uplatníte právo na námietku) a nad Vašim právom neprevažujú žiadne oprávnené dôvody (naše alebo zákonom stanovené) na spracúvanie Vašich osobných údajov,
 4. d) Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sme tým splnili povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
 6. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8.1.3.2 Čo by ste o práve na výmaz ešte mali vedieť?
Vaše právo na výmaz však nie je právom absolútnym. Čo to znamená? V každom prípade, ak si uplatníte právo na výmaz, budeme zvažovať, či sa neuplatní niektorá z výnimiek stanovených v zákone.

Pôjde o prípady, ak spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné:

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo 
 5. e) na uplatnenie právneho nároku.

8.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. a) ak ste namietli správnosť osobných údajov (v rámci Vášho práva na opravu), sme povinní obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov počas obdobia, počas ktorého overujeme správnosť Vašich osobných údajov,
 2. b) spracúvame Vaše osobných údajov nezákonne a namietli ste vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
 3. c) ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich VY ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d) ak ste namietli spracúvanie Vašich osobných údajov, tak Vaše osobné údaje budú obmedzené až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

8.1.4.1 Čo znamená obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov?
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, môžeme Vaše osobné údaje uchovávať, spracúvať ich však môžeme len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené, znamená to ich označenie. Existuje niekoľko spôsobov ako takéto označenie uskutočniť. Osobné údaje môžu byť dočasne presunuté do iného systému, alebo môžu byť dočasne zneprístupnené vybraným osobám. Cieľom takéhoto označenia je, aby všetci, ktorí majú k osobným údajom prístup vedeli, že spracúvanie takýchto údajov je obmedzené. Jediné spracovanie, ktoré môžeme s Vašimi osobnými údajmi uskutočňovať je ich uloženie. Iné spracovanie môžeme uskutočňovať len zo zákonom vymedzených dôvodov.

8.1.4.2 Ako sa dozviete, že spracúvanie Vašich osobných údajov už nie je obmedzené?
Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo spracúvanie obmedzené, sme povinný vopred Vás informovať, že obmedzenie spracúvania bude zrušené a v spracúvaní budeme pokračovať.

8.1.5 Právo na oznámenie príjemcov Vašich osobných údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vás informovali o totožnosti  všetkých subjektov, ktorým sme poskytli Vaše osobné údaje.

Naviac, ak sme Vaše osobné údaje poskytli iným subjektom, máme povinnosť oznámiť každému z nich, prípadnú opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania (uskutočnené na základe vyššie uvedených práv, alebo z našej iniciatívy), ibaže by sa to ukázalo ako nemožné, alebo by si to vyžadovalo neprimerané úsilie.

8.1.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

8.1.6.1 Prečo máte toto právo?
Pretože ako dotknutá osoba nemôžete v niektorých prípadoch (v prípade právneho titulu oprávneného záujmu) ovplyvniť, či Vaše osobné údaje budú, alebo nebudú spracúvané.

8.1.6.2 Kedy môžete uplatniť toto právo?
Voči nám máte právo na námietku proti:

 1. Spracovaniu na základe právneho titulu oprávneného záujmu,
 2. Spracovanie na účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Po takejto námietke naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ posúdi, či v konkrétnej individuálnej situácii Vaše záujmy alebo práva a slobody neprevážia nad spracúvaním Vašich osobných údajov.

Po b) V prípade, ak uplatníte námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania marketingových ponúk), sme povinný Vaše osobné údaje prestať spracúvať ihneď bez posúdenia váhy Vašich práv a slobôd.

8.1.6.3 Čo z toho vyplýva?
V prípade, ak namietnete spracúvanie na základe oprávneného záujmu, neznamená to pre NÁS automatickú povinnosť Vaše osobné údaje vymazať (ako by to bolo v prípade odvolaného súhlasu). V prípade, ak námietku uplatníte, znamená to pre NÁS povinnosť ,,obmedziť" spracúvanie osobných údajov. Následne sme MY povinní preukázať, že máme oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad VAŠIMI záujmami, právami a slobodami. V prípade Vašej námietky teda máme právo náš oprávnený záujem preukázať a obhájiť. Ak sa nám to nepodarí, vznikne nám povinnosť vymazať VAŠE osobné údaje a vzniknú aj ďalšie povinnosti ako pri odvolaní súhlasu. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sme podľa Vášho názoru nepostupovali v súlade s právnymi predpismi.

Výnimkou je spracúvanie VAŠICH osobných údajov na účely priameho marketingu. Ako už bolo zmienené vyššie v takomto prípade sme povinní ihneď prestať spracúvať Vaše osobné údaje.

8.1.7 Právo na prenosnosť osobných údajov

8.1.7.1 Čo znamená právo na prenosnosť?
V praxi sa môžete stretnúť s právom na portabilitu, alebo právom na prenosnosť. Ide o to isté právo. Prejavuje sa dvoma spôsobmi:

 1. a) ako Vaše právo získať (stiahnuť) Vaše osobné údaje od prevádzkovateľa (od nás) v štrukturovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte,
 2. b) Vaše právo na to, aby sme my Vaše osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi (inej spoločnosti).

Na to, aby ste toto právo mohli uplatniť, musia byť splnené tieto podmienky:

 1. Spracúvanie osobných údajov je uskutočňované automatizovane,
 2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

AVŠAK: Aj v iných prípadoch (t.j. aj keď podmienky na uplatnenie tohto práva nie sú splnené) Vám môžeme Vaše právo umožniť. V takýchto situáciách závisí na našej vôli, či Vaše právo umožníme alebo nie.

8.1.8 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov s návrhom na začatie konania, ak sa domnievate, t. j. máte dôvodné podozrenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv a teda k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť a preveriť či došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov a v prípade zistenie porušenia a nedostatkov, ak je to dôvodené a účelné uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Konanie prebieha neverejne.

Proti rozhodnutiu môžete podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať predseda úradu.

8.2 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Svoje žiadosti môžete predkladať prostredníctvom formulára, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu nášho sídla. Pre viac informácií si prečítajte sekciu: ,,Ako nás môžete kontaktovať ohľadom Vašich osobných údajov?" 

Našou snahou je uľahčiť Vám uplatňovanie Vašich práv. Preto nás môžete kontaktovať akoukoľvek formou, prostredníctvom:

 1. a) formulárom
 2. b) telefonicky na tel. č.: +421 948 570 370
 3. c) e-mailom: info@zivotsbicyklom.sk
 4. d) alebo formou písomnej žiadosti doručenej na adresu sídla našej spoločnosti.

Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a ako ich využívame, aké sú Vaše práva a aké sú naše povinnosti. Odporúčame Vám prečítať si tieto informácie v plnom znení, ktoré sa Vám otvorí po kliknutí na jednotlivú položku.

AK CHCETE VEDIEŤ VIAC O OSOBNÝCH ÚDAJOCH, PREČÍTAJTE SI O NICH V ZÁLOŽKE - OSOBNÉ ÚDAJE

Použité skratky:

1. Nariadenie: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
2. Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ostatných zákonov

Sme internetový obchod spoločnosti SLOGER-EU s.r.o., ktorá na slovenský trh prináša bicykle a cyklodoplnky s cieľom ponúknuť vysokú kvalitu za rozumné ceny.

Kde sídlime?
Na ulici Čsl. Armády 6, 934 01 v Leviciach.

Aké je naše IČO?
45 657 246

V ktorom Obchodnom registri sme zapísaný?
Sme zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 27148/N

2.1 informácie, ktoré nám poskytnete priamo:

Používatelia si môžu na našej stránke vytvárať užívateľské kontá, aby mohli objednávať tovar, dostavať informácie o aktuálnej ponuke, sledovať svoje objednávky, reklamy a ďalšie služby. V súvislosti s týmto účelom od Vás môžeme žiadať, aby ste nám o sebe poskytli určité informácie, aby sme Vám užívateľské konto mohli vytvoriť, a to Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, Vaše užívateľské meno a heslo.

Ak si u nás objednáte tovar, môžeme sa Vás opýtať na Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, doručovacie a fakturačné adresy a informácie o Vašej platobnej karte, aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslať Vám objednaný tovar.

2.2 ďalšie informácie

okrem informácií, ktoré nám poskytnete môžeme spracúvať napríklad:

Cookies: Cookies je označenie pre krátke dátové súbory, ktoré sú ukladané v počítači, alebo inom zariadení toho, kto si prehliada internetové stránky (užívateľ), prípadne môžu byť ukladané online (synchronizácia prehliadača Google Chrome prostredníctvom Google účtu).
Niektoré údaje získané prostredníctvom cookies možno považovať za osobné údaje. Z pohľadu Nariadenia sú relevantné len ,,sledovacie cookies", t.j. také, ktoré umožňujú monitorovanie užívateľa.

Súbory cookies slúžia na množstvo sledovacích účelov:
1. dokážu si zapamätať Vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení sa do Vášho užívateľského konta,
2. pomáhajú nám zistiť, ktoré z našich tovarov sú najobľúbenejšie.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len vtedy, ak na to máme určitý právny titul. A čo to právny titul je? Ide o zmocnenie, určitý (právny) základ, ktorý nám na spracúvanie Vašich osobných údajov dá priamo zákon alebo nám ho poskytnete Vy ako dotknutá osoba vo forme súhlasu.

3.1 Aké právne tituly využívame na spracúvanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov budeme využívať nasledovné právne tituly:

3.1.1 Právny titul - Plnenie zmluvy

Vo veľkej skupine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Čo to znamená? Znamená to, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme s Vami mohli zmluvu uzatvoriť, alebo ju plniť. V takomto prípade nepotrebujeme v zmysle platnej právnej úpravy Váš súhlas so spracúvaním, ale Vaše osobné údaje môžeme spracovávať automaticky, na základe Vašej vôle s nami zmluvu uzatvoriť.

Príklad
Objednáte si u nás tovar, dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Na to, aby sme mohli splniť náš záväzok, t. j. odoslať a dodať Vám tovar, potrebujeme Vaše osobné údaje. Pôjde o meno, priezvisko, adresu, v prípade, ak ste si zvolili dodanie tovaru kuriérom, aj telefónne číslo a Vašu e-mailovú adresu nevyhnutnú na to, aby sme Vás mohli informovať o jednotlivých krokoch pri doručovaní tovaru a aby sa s Vami kuriér mohol skontaktovať.

3.1.2 Právny titul - Oprávnený záujem

Nariadenie nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj vtedy, ak ,,je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme My ako Prevádzkovateľ, t.j. ten, kto spracúva Vaše osobné údaje".

A čo to znamená?
Ide o to, že My máme záujem na spracúvaní Vašich osobných údajov. Záujem na spracúvaní máme napríklad, ak Vám zasielame marketingové/reklamné informácie, vymáhame svoje právne nároky, vrátane vymáhania našich pohľadávok mimosúdnou cestou, pri predchádzaní podvodom, pri ochrane pred zneužívaním služieb, alebo tiež pri zabezpečovaní IT alebo sieťovej bezpečnosti.
Ak takýto náš záujem možné považovať za oprávnený, k jeho dosiahnutiu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje. Podmienkou však je, aby nad týmito záujmami neprevažovali záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby.

3.1.3 Právny titul - Plnenie právnej povinnosti

Niektoré z Vašich osobných údajov sme povinní spracúvať, pretože nám takúto povinnosť ukladá právny predpis Slovenskej republiky alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Príklad
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nám ukladá povinnosť archivovať daňové doklady, ktoré obsahujú aj Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov. Povinnosť archivácie obsahuje aj celý rad ďalších právnych predpisov, ako napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu.

3.1.4 Právny titul - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas je právne konanie, ktorým nám dávate zvolenie k tomu, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. Súhlas od Vás však budeme žiadať len vtedy, ak nebudeme môcť využiť na spracúvanie Vašich osobných údajov iné zmocnenia (právne základy), t.j. zmluvu, ktorú ste s nami uzatvorili, právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo náš oprávnený záujem.

V prípade, ak ste nám akoukoľvek formou poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoducho, ako bol udelený. Ak svoj súhlas odvoláte, zaniká nám právo Vaše osobné údaje ďalej spracúvať a máte právo uplatniť si právo na výmaz.

AVŠAK: Ak svoj súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3.1.4.1 Akým spôsobom môžete súhlas odvolať?

Takým istým ako ste nám ho poskytli. Našou snahou je uľahčiť Vám uplatňovanie Vašich práv. --odkaz na nejaký formulár na odvolanie súhlasu, čo budete mať na stránke

3.2 Ako zistíte, že spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu?

Zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia nám vyplýva povinnosť informovať Vás o tejto skutočnosti, a to ihneď pri prvom kontakte s Vami, ešte predtým ako nám osobné údaje poskytnete.

3.2.1 A ako sa môžete brániť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu?

Môžete využiť Vaše zákonné práva, o ktorých sa dočítate v sekcii ,,Aké máte práva?"

4.1 za účelom vytvorenia a využívania Vášho užívateľského konta, aby ste si mohli objednávať tovar a sledovať svoje objednávky

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe plnenia zmluvy, ktorú sa s nami chystáte uzatvoriť, alebo ktorú ste s nami už uzatvorili,

4.2 za účelom odoslania objednaného tovaru a uskutočnenia platby

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
-Na základe plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili,

4.3 za účelom zasielania obchodných ponúk, noviniek

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe nášho oprávneného záujmu, avšak len v prípade, ak ste si u Nás nejaký tovar už objednali. V opačnom prípade Vám budeme môcť obchodné ponuky a novinky zasielať, len ak nám na to dáte Váš výslovný súhlas.

4.4 za účelom vymáhania našich právnych nárokov, vrátane vymáhania našich pohľadávok mimosúdnou cestou

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe nášho oprávneného záujmu.

4.5 pri predchádzaní podvodom, pri ochrane pred zneužívaním služieb, alebo tiež pri zabezpečovaní IT alebo sieťovej bezpečnosti

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe nášho oprávneného záujmu,

4.6 daňové účely, účely archivácie a účely plnenia iných právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných právnych predpisov

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Za účelom plnenia právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

4.7 za účelom uskutočňovania zákazníckych súťaží

Na akom (právnom) základe (na základe čoho)?
- Na základe Vášho súhlasu

4.8 na iné účely len ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Bez Vášho súhlasu neposkytneme Vaše osobné údaje žiadnym tretím stranám na ich marketingové alebo obchodné účely. Vaše údaje však môžeme poskytnúť týmto subjektom:

5.1 Kuriérske spoločnosti / pošta

Na to, aby sme Vám mohli objednaný tovar doručiť, musíme spolupracovať s kuriérskymi a dodávateľskými spoločnosťami a poskytnúť im Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
Na poskytnutie osobných údajov týmto subjektom nepotrebujeme Váš súhlas, pretože možnosť poskytnúť Vaše osobné údaje nám dáva zákon o ochrane osobných údajov, a právnym titulom (zmocnením) v tomto prípade bude zmluva - a to tá, ktorou ste si tovar objednali.

5.2 Oprávnené Štátne orgány

Za tretie strany, ktorým sa osobné údaje ešte môžu poskytovať bez Vášho súhlasu, možno považovať aj oprávnené štátne orgány.
Pôjde napríklad o štátne orgány, ktoré vykonávajú kontrolné právomoci, kontrolné právomoci v oblasti elektronického obchodovania a pod., iné oprávnené štátne orgány (orgány činné v trestnom konaní, či súdy,…)

Robíme všetko preto, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. Na ten účel sme prijali množstvo technických opatrení a postupov, najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewaly, antivírusy, odhaľovanie prípadov preniknutia do systému, či kontrolu postupu našich zamestnancov.

K osobným údajom zákazníkov majú prístup len poverené osoby, ktoré to pre svoju prácu potrebujú a ktoré sú detailne poučené o ochrane osobných údajov a spôsoboch ich spracúvania.

Interné prostredie je pravidelne kontrolované, aby sme nespracúvali osobné údaje, ktoré už nepotrebujeme, alebo aby sme ich nespracúvali vo väčšom rozsahu než je nevyhnutné.

Nezabudnite však, že napriek tomu, že uskutočňujeme primerané kroky na ich ochranu, nie je žiadna internetová stránka, internetový prenos, bezdrôtové pripojenie, či počítačový systém úplne bezpečný.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, na ktoré ich spracúvame, ak nám platné právne predpisy výslovne neukladajú povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje dlhšiu dobu.

Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na dodanie tovaru. Po skončení zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou sa všetky osobné údaje v informačných systémoch bezpečne likvidujú. V starostlivosti spoločnosti ostávajú len vybrané osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na správu a prevádzkovanie Vášho užívateľského konta, alebo ktoré sme povinní archivovať v súlade s platnou legislatívou SR alebo osobné údaje, ktoré využívame na účely priameho marketingu (informovania Vás o novom tovare, zľavách, alebo súťažiach).

8.1 Aké máte práva

8.1.1. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané. Pokiaľ Vaše údaje spracúvame, máte právo tieto osobné údaje a informácie o spracúvaní obdržať. Na základe žiadosti máte právo na jednu bezplatnú kópiu osobných údajov.

Máte právo obdržať informácie o:

 1. a) účele spracúvania osobných údajov (prečo spracúvame Vaše osobné údaje),
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov (aké osobné údaje spracúvame),
 3. c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné (komu osobné údaje poskytujeme),
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia (ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracúvať),
 5. e) práve od nás požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 6. f) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,
 7. g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby (odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje),
 8. h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch Vám poskytneme informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu.

8.1.2 Právo na opravu osobných údajov
Jednou zo základných zásad ochrany osobných údajov je presnosť osobných údajov, čo znamená že sme povinní prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sme spracúvali presné a aktuálne osobné údaje a nepresné údaje buď opravili, alebo vymazali.

Máte právo nás požiadať, aby sme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, opravili, v prípade ak sú nepresné. Na základe Vašej žiadosti overíme, či sú osobné údaje, ku ktorým žiadosť smeruje presné. Do tej doby, bude spracúvanie osobných údajov obmedzené. 

O obmedzení spracúvania osobných údajov čítaj viac v sekcii ,,Aké máte práva? - Právo na obmedzenie spracúvania"

V rámci tohto práva máte aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Toto právo môžete využiť, ak nám chcete z vlastnej vôle poskytnúť dodatočné osobné údaje. Avšak, pri uplatňovaní tohto práva sa tiež prihliada na to, aby sme neboli nútení spracúvať osobné údaje, ktoré na účely spracúvania nie sú potrebné.

Príklad
Do Vašej poštovej schránky Vám bude doručený katalóg s našimi produktami, avšak želáte si, aby Vám reklamné materiály boli zasielané len prostredníctvom e-mailu. Rozhodnete sa využiť svoje právo a oznámite nám Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám reklamné materiály zasielali elektronicky. V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme Vám akoukoľvek formou reklamné materiály zasielali, môžete využiť svoje právo na námietku.

8.1.3 Právo na výmaz osobných údajov (,,Právo byť zabudnutý") 
Za splnenia určitých podmienok máte od nás právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov a žiadať, aby sme ich ďalej neuchovávali. V takom prípade sme povinní Vaše osobné údaje vymazať bez zbytočného odkladu, okrem prípadu, ak sa uplatní niektorá z nižšie uvedených výnimiek. Ak by sme odmietli vyhovieť Vášmu právu na výmaz, pretože máme za to, že sa uplatní niektorá zo zákonných výnimiek, sme povinní Vás v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti:

 1. informovať o odmietnutí vyhovieť Vašej žiadosti o výmaz,
 2. riadne odôvodniť prečo sme Vaše právo odmietli vykonať,
 3. poučiť Vás o Vašom práve podať sťažnosť u kontrolného orgánu, alebo sa proti takému odmietnutiu brániť na súde.

 

8.1.3.1 Kedy môžete toto právo uplatniť?
Toto právo môžete uplatniť, ak bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
 2. b) odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny titul (zmocnenie) pre spracúvanie Vašich osobných údajov, 
 3. c) namietate spracúvanie osobných údajov (uplatníte právo na námietku) a nad Vašim právom neprevažujú žiadne oprávnené dôvody (naše alebo zákonom stanovené) na spracúvanie Vašich osobných údajov,
 4. d) Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sme tým splnili povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
 6. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

8.1.3.2 Čo by ste o práve na výmaz ešte mali vedieť?
Vaše právo na výmaz však nie je právom absolútnym. Čo to znamená? V každom prípade, ak si uplatníte právo na výmaz, budeme zvažovať, či sa neuplatní niektorá z výnimiek stanovených v zákone.

Pôjde o prípady, ak spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné:

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo 
 5. e) na uplatnenie právneho nároku.

8.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. a) ak ste namietli správnosť osobných údajov (v rámci Vášho práva na opravu), sme povinní obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov počas obdobia, počas ktorého overujeme správnosť Vašich osobných údajov,
 2. b) spracúvame Vaše osobných údajov nezákonne a namietli ste vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
 3. c) ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich VY ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d) ak ste namietli spracúvanie Vašich osobných údajov, tak Vaše osobné údaje budú obmedzené až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

8.1.4.1 Čo znamená obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov?
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, môžeme Vaše osobné údaje uchovávať, spracúvať ich však môžeme len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzené, znamená to ich označenie. Existuje niekoľko spôsobov ako takéto označenie uskutočniť. Osobné údaje môžu byť dočasne presunuté do iného systému, alebo môžu byť dočasne zneprístupnené vybraným osobám. Cieľom takéhoto označenia je, aby všetci, ktorí majú k osobným údajom prístup vedeli, že spracúvanie takýchto údajov je obmedzené. Jediné spracovanie, ktoré môžeme s Vašimi osobnými údajmi uskutočňovať je ich uloženie. Iné spracovanie môžeme uskutočňovať len zo zákonom vymedzených dôvodov.

8.1.4.2 Ako sa dozviete, že spracúvanie Vašich osobných údajov už nie je obmedzené?
Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo spracúvanie obmedzené, sme povinný vopred Vás informovať, že obmedzenie spracúvania bude zrušené a v spracúvaní budeme pokračovať.

8.1.5 Právo na oznámenie príjemcov Vašich osobných údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vás informovali o totožnosti  všetkých subjektov, ktorým sme poskytli Vaše osobné údaje.

Naviac, ak sme Vaše osobné údaje poskytli iným subjektom, máme povinnosť oznámiť každému z nich, prípadnú opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania (uskutočnené na základe vyššie uvedených práv, alebo z našej iniciatívy), ibaže by sa to ukázalo ako nemožné, alebo by si to vyžadovalo neprimerané úsilie.

8.1.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

8.1.6.1 Prečo máte toto právo?
Pretože ako dotknutá osoba nemôžete v niektorých prípadoch (v prípade právneho titulu oprávneného záujmu) ovplyvniť, či Vaše osobné údaje budú, alebo nebudú spracúvané.

8.1.6.2 Kedy môžete uplatniť toto právo?
Voči nám máte právo na námietku proti:

 1. Spracovaniu na základe právneho titulu oprávneného záujmu,
 2. Spracovanie na účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Po takejto námietke naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ posúdi, či v konkrétnej individuálnej situácii Vaše záujmy alebo práva a slobody neprevážia nad spracúvaním Vašich osobných údajov.

Po b) V prípade, ak uplatníte námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania marketingových ponúk), sme povinný Vaše osobné údaje prestať spracúvať ihneď bez posúdenia váhy Vašich práv a slobôd.

8.1.6.3 Čo z toho vyplýva?
V prípade, ak namietnete spracúvanie na základe oprávneného záujmu, neznamená to pre NÁS automatickú povinnosť Vaše osobné údaje vymazať (ako by to bolo v prípade odvolaného súhlasu). V prípade, ak námietku uplatníte, znamená to pre NÁS povinnosť ,,obmedziť" spracúvanie osobných údajov. Následne sme MY povinní preukázať, že máme oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad VAŠIMI záujmami, právami a slobodami. V prípade Vašej námietky teda máme právo náš oprávnený záujem preukázať a obhájiť. Ak sa nám to nepodarí, vznikne nám povinnosť vymazať VAŠE osobné údaje a vzniknú aj ďalšie povinnosti ako pri odvolaní súhlasu. Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sme podľa Vášho názoru nepostupovali v súlade s právnymi predpismi.

Výnimkou je spracúvanie VAŠICH osobných údajov na účely priameho marketingu. Ako už bolo zmienené vyššie v takomto prípade sme povinní ihneď prestať spracúvať Vaše osobné údaje.

8.1.7 Právo na prenosnosť osobných údajov

8.1.7.1 Čo znamená právo na prenosnosť?
V praxi sa môžete stretnúť s právom na portabilitu, alebo právom na prenosnosť. Ide o to isté právo. Prejavuje sa dvoma spôsobmi:

 1. a) ako Vaše právo získať (stiahnuť) Vaše osobné údaje od prevádzkovateľa (od nás) v štrukturovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte,
 2. b) Vaše právo na to, aby sme my Vaše osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi (inej spoločnosti).

Na to, aby ste toto právo mohli uplatniť, musia byť splnené tieto podmienky:

 1. Spracúvanie osobných údajov je uskutočňované automatizovane,
 2. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

AVŠAK: Aj v iných prípadoch (t.j. aj keď podmienky na uplatnenie tohto práva nie sú splnené) Vám môžeme Vaše právo umožniť. V takýchto situáciách závisí na našej vôli, či Vaše právo umožníme alebo nie.

8.1.8 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov s návrhom na začatie konania, ak sa domnievate, t. j. máte dôvodné podozrenie, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv a teda k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť a preveriť či došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov a v prípade zistenie porušenia a nedostatkov, ak je to dôvodené a účelné uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu. Konanie prebieha neverejne.

Proti rozhodnutiu môžete podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať predseda úradu.

8.2 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Svoje žiadosti môžete predkladať prostredníctvom formulára, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu nášho sídla. Pre viac informácií si prečítajte sekciu: ,,Ako nás môžete kontaktovať ohľadom Vašich osobných údajov?" 

Našou snahou je uľahčiť Vám uplatňovanie Vašich práv. Preto nás môžete kontaktovať akoukoľvek formou, prostredníctvom:

 1. a) formulárom
 2. b) telefonicky na tel. č.: +421 948 570 370
 3. c) e-mailom: info@zivotsbicyklom.sk
 4. d) alebo formou písomnej žiadosti doručenej na adresu sídla našej spoločnosti.

Recenzie od našich zákazníkov

Návrat hore